Cennik

Konsultacja wstępna / diagnostyczna  (60 min)  – 100 zł

Sesja psychoterapii indywidualnej (50 min)  80 – 90 zł w zależności od kwalifikacji terapeuty i ilości sesji psychoterapii.

Sesja psychoterapii małżeńskiej ( terapia pary ) (60-80min), 90 – 120 zł.

Dla klientów będących w terapii długoterminowej – możliwe upusty.

 Badania psychologiczne:
– Całościowe badanie psychologiczne z pisemną opinią – 150 – 250 zł ( w zależności od zakresu i czasu trwania).

Sesje superwizyjne / terapeutyczne online – po uzgodnieniu                 tel. 602 538 767 -Paweł Romuald Kołakowski

Regulamin Poradni Psychologicznej – Rodzinnej w Łomży.

 1. W Poradni są przyjmowane osoby, które wyrażają na to zgodę oraz akceptują niniejszy regulamin.
 2. Psycholodzy i terapeuci przyjmujący w gabinecie są zobowiązani do przestrzegania zasad zawodowych kodeksów etycznych.
 3. Termin pierwszego spotkania umawiany jest  drogą telefoniczną, lub sms. Opłata w czasie pierwszej wizyty.
 4. Terminy kolejnych spotkań i zasady odpłatności są ustalane z osobą prowadzącą, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Spóźnianie się na spotkania nie stanowi podstawy do ich wydłużenia lub zmniejszenia opłaty.
 6. Nieobecność na spotkaniu jest możliwa jedynie z istotnych powodów. Należy ją zgłosić min. z 24 h wyprzedzeniem (telefon, sms). Nieobecność zgłoszona do 6 h przed terminem wiąże się z opłatą 50% wartości usługi. Odwołanie z mniejszym wyprzedzeniem lub jego brak zobowiązuje do pokrycia pełnych kosztów.
 7. W wyjątkowych i nagłych sytuacjach życiowych pacjenci/klienci nie są obciążani powyższymi kosztami. Decyduje o tym osoba prowadząca.
 8. Z tych samych powodów osoba prowadząca może także odwołać spotkanie. Jest to czynione najwcześniej jak to jest tylko możliwe. Staramy się zaproponować termin alternatywy.
 9. Zmiany wysokości opłat za usługi są zapowiadane z min. 3 miesięcznym wyprzedzeniem. Wynikają głównie ze zmian siły nabywczej waluty w gospodarce.
 10. Placówka świadczy usługi osobom skierowanym przez inne instytucje (np. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).  Zasady kierowania i finansowania świadczeń ustala instytucja kierująca
 11. Za wiążące uznaje się także dodatkowe ustalenia poczynione ustnie pomiędzy osobą prowadzącą a pacjentem/klientem.